Vedtægter

Foreningen Vråby Bylaug
Stiftet den 25. februar 2002
Rettet marts den 6. 2018

§1 Foreningens formål er at opretholde og bevare landsbyen Vråby’s interessesfærer
omkring de historiske og kulturelle gøremål og værdier, herunder samværet blandt
landsbyens beboere.
§2 Som medlemmer i foreningen kan kun optages husstande beliggende indenfor
følgende område:
Skovkildevej 1-29 og 2-28, Lerskovvej 31-67 og 34-54, Skovledet, Lundevej 44-50,
Hovtvedvej, Hestehaven 2-20. Husstande i andre nærliggende lokaliteter kan kun optages
ved en flertalsbeslutning på den ordinære generalforsamling. Ved husstanden forstårs
beboere og hjemmeboende børn op til 20 år.
Medlemskab kan ikke overdrages ved ex. fraflytning, ligesom indbetalt kontingent ikke kan
refunderes. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§3 Generalforsamlingen er foreningens besluttende organ.
§4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal være til stede ved
generalforsamlingen ellers bortfalder forslaget. Forslag som medfører ændringer i
vedtægterne skal vedtages på 2 følgende generalforsamlinger. Hvis generalforsamlingen
finder forslaget vigtigt kan en ekstraordinær generalforsamling indkaldes.
§5 Generalforsamling afholdes 1 gang årligt, senest den 25. Marts.
§6 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand,
næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
§7 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for en 2-årig
periode, opstilles på valg efter følgende princip:
– på lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og
– på ulige år vælges kasserer og næstformand.
Suppleanter vælges for en 1-årig periode.
Genvalg kan finde sted.
§8 Følgende punkter skal indgå i dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Kassereren forelægger foreningens regnskab til godkendelse
4. Kassereren forelægger næste års budget, herunder kontingentforslag til
godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jvf. §7
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Eventuelt
Beslutninger træffes ved almindelig flertalsafstemning.
§9 Hver husstand har ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger 2 stemmer.
Stemmeberettigede er voksne personer tilmeldt Stevns Kommunes folkeregister som har
betalt kontingent til foreningen. Kun fremmødte kan stemme, dog højest 2 for hver husstand.
§10 Bestyrelsen skal senest den 25. marts udsende referat og opkrævning af årets
kontingent til alle foreningens medlemmer. Kontingent har forfaldsdato den 5. april.
§11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 2/3 af foreningens
medlemmer til formanden har afleveret skriftligt krav om dette. Ligeledes kan
medlemmerne jvf. §4 kræve en ekstraordinær generalforsamling til vedtagelse af
”vigtige” vedtægtsændringer. Senest 40 dage efter modtagelse af krav skal den
ekstraordinære generalforsamling være afholdt.
§12 Følgende punkter skal indgå i dagsorden for den ekstraordinære
generalforsamling:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning omhandlende begrundelsen for den ekstraordinære
generalforsamling
3. Beslutning som fører til afhjælpning
4. Eventuelt.
Hvis den ekstraordinære generalforsamling vil medføre kassererens fratræden, skal
denne aflevere revideret regnskab til godkendelse.
Der er almindelig flertalsafstemning.
§13 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde og leder disse. Formanden er ansvarlig
for at referat udfærdiges.
§14 Formanden varetager foreningens interesser overfor 3. mand, fx kommune eller
andre interessenter. Formanden indkalder til ordinær generalforsamling.
§15 Foreningen tegnes med bindende virkning af formand og kasserer i forening.
§16 Bestyrelsen fastsætter selv hvilke initiativer, der skal iværksættes for at
foreningens målsætning kan efterleves. Bestyrelsen kan inddrage medlemmer eller
andre, hvor dette er hensigtsmæssigt.
§17 Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab. Kassereren opkræver
kontingent, betaler udgifter og opkræver deltagergebyr, hvis et arrangement kræver
dette.
§18 Kassereren udfærdiger budget, herunder forslag til kontingent. Regnskab samt
budgetforslag inkl. kontingent skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.
§19 Kassereren forelægger regnskab til godkendelse hos revisor senest 20. januar.
§20 Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling. Revideret
regnskab skal forelægges til godkendelse.
§21 Foreningens formue skal ved opløsning bevilges til Børnehjælpefonden eller en
anden velgørende fond.