Referat generalforsamling

 

Referat fra Generalforsamling i Vråby Bylaug den 21. marts 2022
DAGSORDEN ifølge vedtægterne
● Valg af ordstyrer og referent
● Formandens beretning, bestyrelsens planer og årets arrangementer
● Kassereren forelægger foreningens revideret regnskab til godkendelse
● Kassereren forelægger næste års budget, herunder kontingentforslag til godkendelse.
● Indkomne forslag
● Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Preben Aabo Dines Jensen, Marianne Jeritslev
● Valg af revisor (Nuværende. Kim Sørensen)
● Valg af bestyrelses suppleanter.
Nu værende er Bent Sørensen og Thomas Skou.
● Eventuelt
Formanden (Preben) bød velkommen
Ordstyrer valgt på opfordring fra bestyrelsen (Lasse)
Referent (Marianne)
Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og formalia overholdt
Formandens beretning
Se vedhæftet.
Brandbiludvalget: Vision: Brandstation vartegn for Byen
Hvis nogen gerne vil hjælpe med at istandsætte brandbilen, kontakt bestyrelsen
Inden fremlæggelse af kassererens beretning kom der ønske om at stille nedennævnte spørgsmål, inden afstemning til valg af ny bestyrelse, så derfor kunne det ikke vente til punktet eventuelt. Det blev imødekommet.
Spørgsmål; Hvorfor blev det ikke nævnt i beretningen at to medlemmer havde udtrykt mistillid til bestyrelsen i september vedr. vejgruppen. Svar: Det var et valg. og hvorfor er vejgruppen forbigået Svar: bestyrelsens mener ikke den er forbigået og hvorfor er der ikke sendt svar til de to medlemmer. Svar: tids- og arbejdspres
Der var tilsyneladende forskellige opfattelser om forløbet. Formanden berettede derfor detaljeret om hele forløbet set med bestyrelsens øjne.
Forslag til kommunen ang. chikaner/vejbump, var et privat initiativ som blev offentliggjort via Facebook med kort tidsfrist, hvor de som ville støtte forslaget kunne skrive under.
Dette generede en hel del diskussion om hvem der sagde hvad og hvorfor. Det blev til en meget ophedet debat. Svaret på spørgsmålene var inkluderet i gennemgangen af forløbet fra formanden og andre.
Hvorfor lægges referater m.m. ikke ud til alle husstande?
Svar: Referater fra bestyrelsesmøder betragtes som et internt arbejdsredskab for bestyrelsen, altså hvem gør hvad til vores arrangementer.
2
Bestyrelsen har ikke set nogen grund til at offentliggøre disse referater
Alle referater ligger i en mappe og man er velkommen til at komme og se disse hos formanden.
Konklusion: Den nye bestyrelse tager op til overvejelse om det skal lægges ud i fremtiden enten til medlemmer pr. mail eller på hjemmesiden.
Vedtægterne: er de tidssvarende? Og hvordan offentliggøres de?
Der er flere punkter der bør opdateres. Vedtægterne ligger på hjemmesiden.
Konklusion: Bestyrelsen fremlægger et forslag til opdaterede vedtægter.
Hvordan stemmes der? Der blev læst op fra vedtægterne, og en livlig diskussion kom for dagen, herunder:
Hvem kan stemme og hvor mange per husstand, hvornår går medlemskabet til og meget mere. Samt at enkelte følte bestyrelsen handlede egenrådig, ikke havde sørget for vedtægterne var tilgængelige og meget mere., andre mindede om at foreningens formål bl.a. var at fremme samværet blandt landsbyens beboere.
Samt at bestyrelsens arbejde var frivilligt.
Har aldrig tidligere i de 20 år bylauget har eksisteret været et problem.
Hvem står for vedligeholdelsen af Branddam, og hvem er ansvarlig for evt. skader ved oversvømmelse?
Historien om oprettelsen af bylauget var bl.a. at bevare byens interessesfærer herunder branddammen og fællesarealet ved krydset som rekreativt område.
Kommunen ejer grunden, men vedligeholder ikke mere området. Som er udlagt som vildtområde. Krav til grunden er at græsset bliver slået et par gange om året i en græsslåmaskines afstand til hegnet, dette er hidtil blevet gjort cirka hver 14 dag af privatpersoner.
Gennem årene har bylauget plantet små træer ved stien op til branddammen, der er bl.a. renset op i søen, fældet omkring søen og sat bord og bænkesæt op.
Erstatningsansvar tages op af den nye bestyrelse.
Ordstyreren vendte herefter tilbage til dagsordenen
Kassereren fremlagde herefter regnskabet (Thomas)
Se vedhæftede regnskab 2021 og budgetforslag 2022
Vi fik et større overskud fra arrangementerne, og vi er blevet flere medlemmer (cirka 30), Kassebeholdning 31/12 2021 små 30000 kr.
Vi håber på et lidt større overskud til næste år, således at der kan blive til f. eks kalkning af brandstationen.
Kontingent uændret 100,- kr. per husstand.
Regnskabet blev herefter godkendt
Ingen indkomne forslag.
3
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Preben, Dines og Marianne
og nye kandidater til posterne
Otto, Loise, Ole, Nick
Bestyrelsen ser herefter således ud
Preben, Dines, Peder, Thomas og Ole
Der var to kandidater som suppleanter
Marianne og Loise som begge blev valgt
Afstemning foregik efter dirigentens konklusion ud fra vedtægterne. Man skal have betalt kontingent i indeværende år (21-22) inden generalforsamlingen afholdes. Denne skal være afholdt inden 25. marts. Nyt kontingent forfalder 1. april, og er for det nye år. Hver husstand har 2 stemmer dog kun ved fysisk tilstedeværelse på generalforsamlingen.
Der var ingen punkter under eventuelt:
Dog ville Thomas gerne høre om der var nogle, der ville støtte en indsamling så byen kan få en hjertestarter (tidligere omtalt på Facebook), det drejer sig om 6 ruter til indsamling før vi er i mål, og kun en kort frist til dette.
Herefter bød formanden på en lille en i anledning af bylaugets 20-års jubilæum
Formanden fortalte desuden at vores tidligere formand Ebbe var afgået ved døden, og foreningen ville sende en blomst til begravelsen:
Generalforsamlingen sluttede med hyggeligt samvær og en god snak naboer imellem.