Blue Flower

Vråby har flere liberale erhverv.  I dag eksisterer Dalager Maskinværksted på Dalager, Hovtvedvej 2,  Drejer Senior Maskinfabrik, Skovkildevej 7 samt skiltemaler Team Advisering, Skovleddet 2 (tidl. Skovkilde mejeri).

Smedien, som jo førhen var landsbyernes kerneerhverv, lå som disse næsten altid gjorde tæt ved landsbyens branddam, nemlig på Skovkildevej 2. Branddammen, hvori den ene af smeden sønner druknede i 1922, blev ligeledes benyttet til vanding af husdyr og vask af markens vognspand. Også byens brønd befandt sig her. Nogle husstande havde dog i nyere tid egen brønd, men i tilfælde af en tør lang sommer kunne disse gå tørre, hvorfor man var henvist til at hente sit husholdningsvand ved bybrønden.

På Skovkildevej 3 blev efter andelsbevægelsens opståen i 1880’erne indrettet en brugsforening. Brugsen blev senere udvidet med en BP-benzintank (i dag OK-benzin). Denne blev i 1977 solgt til købmand Egon Kort, som omdannede denne til Elite-købmand men bibeholdt benzintanken. Købmandsforretningen bestod kun i ca. 10-15 år, hvorefter den blev nedlagt og ejendommen udgør i dag beboelse for 2 familier.

En umiddelbar følge af andelsbevægelse foranledigede, at et mejeri blev opført på hjørnet af Lerskovvej og Hestehaven på Endeslev-siden. Man kan ikke på den nuværende se, at denne var et tidligere mejeri nedlagt 1890. Det har således kun eksisteret i ganske få år. Skovkilde mejeri, som erstattede den først etablerede, ligger fortsat på adressen Skovleddet 2, men mejeriet blev dog nedlagt som følge af landbrugsudviklingen i 1969. I nogle år herefter fungerede det som en slags alternativ højskole, hvor eleverne skulle lære at leve kollektivt. Denne skole fik dog kun en forholdsvis kort levetid.  Bag mejeriet blev omkr. 1950 bygget et frysehus, som kunne benyttes af landsbyens beboere. Frysehuset nedlagdes pga. hjemmefryserens udbredelse en gang i 1960’erne.