Udskriv 

Antal husstande i det mindre midterområde d.v.s. omkring branddammen udgjorde kort før udskiftningen i slutningen af 1700-tallet 7 helgårde alle fæstegårde under Vallø Stift, som dengang ejede store jordområder her på egnen lige fra den vestlige del af Endeslev over Hestehavehuse og til Tryggevælde Å, som løber i Vråby’s baghave syd herfor.

Indtil stavnsbåndets ophævelse i 1788 og de i de kommende år indførte jordreformer var samtlige bønder i Vråby således fæstebønder under Vallø Stift og skulle foruden at betale en halvårlig fæsteafgift (landgilde) også udføre hoveriarbejde på stiftets hovedgård Gunderup beliggende lidt syd for Vedskølle v. Herfølge.

Stavnsbåndet, som indførtes ved lov af Chr. VI i 1733, gjaldt kun landområdernes beboere og betød at mænd i alderen 12-44 år ikke uden tilladelse fra herremanden måttet besætte sig udenfor sin fødestavn/-egn. Jordreformerne, der fulgte umiddelbart efter ophævelse af stavnsbåndet, bestod bl.a. i indførelse af arvefæste, hvorved herremanden ikke uden videre ved et fæstes ophør kunne give dette til den mand, han ønskede. Fæstet skulle altså gå i arv til fæstebondens søn. Fæstebonden fik nu også mulighed for at købe sin gård og derved kunne gå fra fæstebonde til selvejerbonde.
Desuden blev indført, at bønderne i stedet for at have sit dyrkningsområde delt på 70-80 mindre agre fordelt over hele bymarkens samlede område, skulle have ét samlet markareal - den såkaldte udskiftning.  

Inden udskiftningen kunne iværksættes måtte man imidlertid fastslå det dyrkede landområdes bonitet d.v.s. frugtbarhed og anvendelighed. Hensigten med dette var, at fæstebonden også efter udskiftningen skulle have et dyrkningsareal, som i kornmængde udgjorde omtrentligt det før udskiftning værende. Bymarken blev herefter opdelt i 8 markområder af forskellig antal hartkorn, hvor én hartkorn land er lig udbyttet af én tønde byg (hård korn). Selve udskiftningen medførte, at 3 af gårdene fik deres samlede markområde i nogen afstand fra bykernen og derfor rent fysisk måtte udflyttes.

Følgende gårde udflyttedes dog med bevarelse af bygningerne på deres oprindelige plads i bykernen
-    Hovtvedgården, Hovtvedvej 7 - tidl. adresse: Skovkildevej 1 (bygningerne er nedrevet i 2012 og ny bygning opført på parcellen)
-    Lodgården, Skovkildevej 17 - tidl. adresse: Skovkildevej 3 (gårdens bygning er stadig på parcellen dog i lidt ombygget stand)
-    Læbrogård, Skovkildevej 10 - tidl. adresse: Lerskovvej 52 (en del ag bygningerne nedbrændte i 1980’erne og de tilbageværende bygningsdele blev endeligt nedrevet i 1996)

I bykernen ligger i dag følgende tidligere fæstegårde
-    Baunegård, Skovkildevej 5 - drives også i dag som helgård
-    Hasselbjerggård, Skovkildevej 6 - jorden er udlejet og dyrkes af Læbrogård
-    Pilegården, Skovkildevej 4 - det tilliggende markareal bortsolgt
-    Dalager, Hovtvedevj 2 - det tilliggende markareal bortsolgt
-    Knabstedgård, Hovtvedevj 6 - det tilliggende markareal bortsolgt

Af andre gårde findes
-    Hovtvedvej 5, som ikke har noget navn, er en udstykning fra Hovtvedgård
-    Hovtvedvej 8, Hækkely, som også er en udstykning fra Hovtvedgård. Ejendommen må med sin beskedne jordtilliggende mere betegnes som et husmandssted
-    Ågården, Skovkildevej 7 - en udstykning fra Baunegård
-    Ll. Læbrogård, Skovleddet 6 - en udstykning fra Læbrogård